24 آذر 1398 - 20:15

آنژه

آنژه

جدول مسابقات لوشامپیونه
# تیم امتیاز بازی
13 آنژه 45 36
آخرین بازی ها
نمودار نقطه ای
1 هفته اول 2 هفته دوم هفته سوم 3 4 هفته چهارم 5 هفته پنجم 6 هفته ششم 7 هفته هفتم 8
برد


مساوی


باخت